Sutikan Kaewkongbon

ทางมหาวิทยาลัยฯ มีนโยบาย ส่งเสริมให้บุคลากรมีเว็บไซต์ส่วนตัว เพื่อเผยแพร่ ผลงาน ต่าง ๆ การเรียน การสอน

ทางสำนักวิทยและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้จัดทำโดเมนเว็บไซต์ e-Passport.sites.rmutsv.ac.th
เช่น panuwatn.sites.rmutsv.ac.th

เว็บไซต์นี้ ท่านสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูล ต่าง ๆ ได้ทั้งหมด โดยยึดตามรูปแบบที่กำหนดให้
** Block นี้ สามารถลบ ได้เลยครับ **

นางสุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ

 • ตำแหน่ง : อาจารย์

 • ตำแหน่งทางวิชาการ : -

 • สังกัดคณะ : เทคโนโลยีการจัดการ

 • หลักสูตร : การจัดการนวัตกรรมทางการค้า

 • เบอร์โทร : 075-773139

 • อีเมล์ : sutikan.k@rmusv.ac.th

Firstname Lastname

 • Present Position : Lecturer

 • Academic Ranks : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 • Faculty : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 • Course : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 • Tel : 074-317100

 • E-mail : xxxxxx@rmusv.ac.th

การศึกษา : Education

 • ปริญญาโท บธ.ม. การตลาด

 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร พ.ศ. 2546-2547

 • ปริญญาตรี บธ.บ. การตลาด

 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 • พ.ศ. 2544-2545

สาขาที่เชี่ยวชาญ : Exprience

 • การตลาด

 • บริหารธุรกิจ

 • xxx

 • xx

ประสบการณ์การสอน : Teaching Exprience


 • 10 ก.ค 2545 -10 มี.ค 2546 อาจารยประจำสาขาการขาย วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว อ.บางแก้ว จ.พัทลุง

 • 15 มิ.ย 2548 – 30 มิ.ย 2554 อาจารย์อัตราจ้างประจำสาขาการตลาด คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 • 1 ก.ค 2554 –ปัจจุบัน พนักงานมหาวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีการจัดกามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย


งานวิจัยที่สนใจ : Search Interests

 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์

 • การพัฒนาตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์

 • การพัฒนาศักยภาพทางการตลาด

 • การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์

ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ : Research or Innovation

 • งบประมาณผลประโยชน์ ปี 2553 การรับรู้สื่อการรับสมัครนักศึกษาใหม่เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)

 • งบประมาณผลประโยชน์ ปี 2554 ปัจจัยทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)

 • งบประมาณผลประโยชน์ ปี 2555 การพัฒนาแผนการตลาดสำหรับ ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช สู่ความยั่งยืน กรณีศึกษา แกงขมิ้นแม่บ้านเหนือ ตำบลหนองหงส์

 • งบประมาณแผ่นดิน ปี 2556 ศึกษาช่องทางการกระจายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ของไทยสู่ตลาดอาเซียน เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) : กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ลูกจันทน์เทศแปรรูป อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช

 • งบประมาณแผ่นดิน ปี 2558 แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของสหกรณ์นครผัก ผลไม้ จำกัด

 • งบประมาณผลประโยชน์ ปี 2559 การสื่อสารทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เวชสำอางและเครื่องสำอางจากธรรมชาติและสมุนไพรของผู้บริโภคในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

 • งบประมาณ สกอ.ภาคใต้ตอนบน ปี 2559 การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์เห็ดแครงแปรรูป บ้านนาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

 • งบประมาณผลประโยชน์ ปี 2560 การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดผลิตภัณฑ์น้ำพริกเห็ดแครงสำเร็จรูป

 • งบประมาณ สกอ.ภาคใต้ตอนบน ปี 2560 แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของน้ำพริกเห็ดแครง บ้านนาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

 • คูปองวิทย์ ปี 2560 /สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ประเทศไทย (วว.) การพัฒนาศักยภาพน้ำพริกเห็ดแครง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

 • งบประมาณ สกอ.ภาคใต้ตอนบน ปี 2561 การพัฒนาศักยภาพทางการตลาดธุรกิจฟาร์มเห็ดในพื้นที่ ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 • คูปองวิทย์ ปี 2561 / สป. โครงการพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตำรา หนังสือ : Text book

 • xxxx

 • xxxx

 • xxxx

 • xxxx

ประสบการณ์การทำงาน : Work Experience

 • xxxx

 • xxxx

 • xxxx

 • xxx

Photo Album